Categorie: Gebed

Wees niet bevreesd!

Christengemeente Bruchem: Henk van den Brink

In de bijbel staat het bijna 400 keer… “Wees niet bevreesd”! of “Vrees niet” Waarom komt dat zo vaak terug in de bijbel. Kennelijk wil de Heer daar iets mee duidelijk maken. We zien het om ons heen gebeuren. Er is behoorlijk veel onrust. Een lichte paniek zie je in de ogen van de mensen.
Het zijn de hamsterweken! Een beeld van lege schappen in supermarkten komt voorbij… Terwijl onze overheid adviezen geeft om rustig te blijven en vooral niet alleen aan jezelf denken. Ja, de wijze raadgevingen opvolgen van goedbedoelende overheden en gezondheidsorganisaties is belangrijk. Ook als gemeente van de Heer Jezus Christus moeten wij de overheid gehoorzamen en besluiten nemen om wel of niet samen te komen.
Wij hebben een relatief gezien kleine gemeente met maximaal 40 bezoekers. Toch is het goed om ook daarin de adviezen op te volgen. Als je verkouden bent of koorts heb, blijf dan thuis. Toch wil ik hierbij aanvullen dat we in de allereerste plaats de Heer zullen zoeken in onze gebeden. Paulus schrijft het geïnspireerd door de Heilge Geest in 1 Timotheüs 2 vers 1 en 2 zo:

Ik roep er dan vóór alles op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen en allen die hoogeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid.

Vergeet dit niet. bijna 400 keer staat er in de bijbel “Wees niet bevreesd”! of “Vrees niet”!
Waarom? Als volgeling van Jezus mag je weten: Alles is in de handen van de Heer. Voor Hem loopt niets uit de hand. Vertrouw Hem!. Weet waarin onze hoop is. In Hem! Hij is onze hoop. Het Coronavirus heeft God niet overrompeld. Onze God is sterk en heeft het in de hand. Onze God is bij ons, met ons en in ons. Onze God is voor ons. Geloof dat onze God groter is dan welke angst dan ook! Vertrouw je aan Hem toe!

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst.
En het leven is het leven waard, omdat Hij leeft!

Gebedsavonden Christengemeente Bruchem

Op dinsdagavond is er in de Gasthof een gebedsavond waar iedereen welkom is. We beginnen om 20:00 uur en eindigen om 21:30 uur
We bidden voor elkaar en danken de Heer voor alles wat hij steeds weer geeft.

Gezamenlijk gebed– De positieve aspecten
“Gezamenlijk gebed” is de term die gebruikt wordt om het collectief bidden met andere mensen aan te duiden; in kleine groepjes of in grote bijeenkomsten. Het is een belangrijk onderdeel van de kerk. In Handelingen 2:42 leren we dat de vroege kerk samen in gebed ging: “En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.”

Een gezamenlijk gebed kan op vele manieren een positieve ervaring zijn.

Gezamenlijk gebed– Aanwijzingen
Of we nu aan een gezamenlijk gebed meedoen of in ons eentje bidden, de Bijbel geeft ons aanwijzingen voor onze gebeden.

We mogen nederig bidden – “Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen” (Jakobus 4:10).

We mogen God in waarheid aanroepen – “De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen” (Psalm 145:18).

We moeten gehoorzaam zijn – “Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is” (1 Johannes 3:21-22).

We mogen dankbaar, niet bezorgd zijn – “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God” (Filippenzen 4:6).

We mogen vol vertrouwen bidden – “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip” (Hebreeën 4:16).

Het is belangrijk om te onthouden dat sommige mensen niet graag hardop in een groep bidden. Zij voelen zich dan niet op hun gemak. Moedig de mensen in je groep aan om stilletjes te bidden wanneer anderen hardop bidden.