Privacyverklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming
In Nederland wordt privacy beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan nieuwe regels waarmee de privacy van personen nog meer wordt beschermd. Deze regels zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG zorgt er voor dat burgers meer rechten krijgen als het gaat om hun privacy en persoonsgegevens. Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG.
Door de oudsten van Christengemeente Bruchem is een privacyverklaring opgesteld. U kunt deze hieronder vinden. Het kan zijn dat er op basis van nieuwe ervaringen en afspraken nog wijzigingen op plaatsvinden. We informeren u daarover via de website.

Privacyverklaring van de Christengemeente Bruchem, 23 april 2020

I. ALGEMEEN

Over deze privacyverklaring
Voor de Christengemeente Bruchem is privacy en een veilige omgeving van groot belang. We zijn geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de Christengemeente Bruchem. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de Christengemeente Bruchem is.

Over de Christengemeente Bruchem
De Christengemeente Bruchem is gebonden aan specifieke regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de Christengemeente Bruchem om conform onze eigen regels gegevens te verwerken.
Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens
U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de Christengemeente Bruchem ervoor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de Christengemeente Bruchem is eenieder die op basis van zijn taak gegevens ontvangt tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de Christengemeente Bruchem diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze staan in Bijlage 1 onderaan dit document.

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de Christengemeente Bruchem
Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacyregels te voldoen heeft de gemeente de coördinatie van die waarborgen belegd bij de oudsten van de Christengemeente Bruchem.
Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met de oudsten van de Christengemeente Bruchem.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

 1. Het recht op dataportabiliteit.
  Het recht om persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
 2. Het recht op vergetelheid.
  Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de Christengemeente Bruchem is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de Christengemeente Bruchem zich daar niet tegen verzetten.
 3. Recht op inzage.
  Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 4. Recht op rectificatie en aanvulling.
  Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de Christengemeente Bruchem zich hiertegen niet verzetten.
 5. Het recht op beperking van de verwerking:
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. U krijgt bijvoorbeeld alleen een brief van de Christengemeente Bruchem als een persoon daarbij heeft besloten u de brief te sturen, niet omdat een computersysteem u een automatisch bericht stuurt.
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de Christengemeente Bruchem via de contactgegevens hierboven vermeld.
  De Christengemeente Bruchem zal vervolgens uw verzoek zo snel als mogelijk behandelen.

II. VERWERKINGEN VANWEGE DE ALGEMENE ORGANISATIE & LEDENADMINISTRATIE

De Christengemeente Bruchem kent geen leden maar mensen die zich verbonden weten met de gemeente. Van hen worden de onderstaande gegevens verwerkt.
Voor zover bekend en van toepassing worden de volgende burgerlijke gegevens geregistreerd:
Naam en voornamen c.q. voorletters, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en geboortedatum.

III. VERWERKINGEN VANWEGE HET LEVEN EN WERKEN VAN DE CHRISTENGEMEENTE BRUCHEM

In het kader van het plaatselijk leven en werken van de Christengemeente Bruchem verwerken wij de hierboven genoemde persoonsgegevens. Onderstaand staat omschreven om welke situatie het gaat en welke gegevens worden verwerkt.
Tijdens een samenkomst van de gemeente worden in gebed of anderszins namen van hen die verbonden zijn met de gemeente genoemd.
Normaliter wordt er alleen van de preek gehouden tijdens de samenkomst een video opname gemaakt en gepubliceerd op internet. De spreker dient hiervoor toestemming te verlenen.
In bijzondere tijden, wanneer er geen samenkomsten met verbonden gemeenteleden kan plaatsvinden wordt van de hele samenkomst video opnamen gemaakt die via internet life te volgen is en later teruggekeken kan worden. Alleen de spreker, zangleider en oudste kunnen in beeld komen.
Bij bezoekers van onze website worden er cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparatuur worden geplaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de bezoeker.
De Christengemeente Bruchem doet verder niets met deze gegevens.
Er worden geen foto’s geplaatst van verbonden gemeenteleden op het openbare gedeelte van de website. De foto’s worden wel geplaatst op een niet openbaar toegankelijk gedeelte van de website. Betrokken gemeenteleden hebben hiervoor een wachtwoord nodig.
Op het openbare gedeelte van de website staan geen gegevens van de betrokken gemeenteleden.

IV. BEWAARTERMIJNEN
Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van betrokken gemeenteleden bewaren we in ieder geval zolang zij betrokken zijn bij de gemeente.

Bijlage 1: organisatorische en beleidsmatige maatregelen voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
De oudsten evalueren jaarlijks het privacy-beleid (inclusief het privacy-statement).
De betrokken gemeenteleden worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van de gemeente, door vermelding van het privacy-statement op de website van de Christengemeente Bruchem.
De bezoekers van de gemeente worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van de gemeente door vermelding op de website van de Christengemeente Bruchem.
Binnen de gemeente is de afspraak dat vertrouwelijke gesprekken plaatsvinden in een afgezonderde ruimte.
De Christengemeente Bruchem beveiligt gegevens door een wachtwoord op de computer.