Wij geloven

… in één eeuwige God, Die alle dingen gemaakt heeft uit het niets en bestaat in drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.

… in de Godheid van Jezus Christus; Zijn wonderbaarlijke ontvangenis door de Heilige Geest; Zijn maagdelijke geboorte; Zijn zondeloze leven; Zijn plaatsvervangend sterven aan een kruis; Zijn lichamelijke opstanding uit de dood; Zijn opvaren naar de rechterhand van de Vader; en Zijn persoonlijke, aanstaande wederkomst.

… dat de mens door God en voor God gemaakt is; dat door ongehoorzaamheid van de mens iedereen onderworpen is aan de geestelijke dood (dat is van God gescheiden te zijn) en de fysieke dood; dat alle mensen een zondige natuur hebben, wat blijkt uit hun slechte daden en ongehoorzaamheid aan God.

… dat de Heere, Jezus Christus, voor onze zonden is gestorven en dat allen die in Hem geloven rechtvaardig worden verklaard, vanwege Zijn verzoenend sterven, en aangenomen worden als kinderen van God. 

… in de huidige bediening van de Heilige Geest, Die in alle gelovigen woont en op die manier het leven en de bediening van de gelovige mogelijk maakt en bekrachtigt.

… dat de Bijbel het woordelijk geïnspireerde, onfeilbare Woord van God is. Het is de volledige openbaring van Zijn wil voor de redding van de mens en de enige bron van gezag voor de christelijke leer en het christelijke leven.

… in de lichamelijke opstanding van iedereen die heeft geleefd; de eeuwige heerlijkheid voor degenen die verzoend zijn met God; en de eeuwige straf voor degenen die Gods vergeving in Zijn Zoon hebben afgewezen.

…  dat de gemeente van de Heere, Jezus Christus, bestaat uit alle ware gelovigen in Hem; dat gelovigen geroepen zijn om samen te komen in de plaatselijke gemeente voor onderwijs, gemeenschap, gebed en dienstbetoon.

… dat gelovigen als getuigen en volgelingen van Jezus Christus geroepen zijn tot een heilige levenswandel.

… dat iedere gelovige gedoopt behoort te worden in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; dat de gelovige in de doop met Christus wordt begraven en met Hem opstaat in een nieuw leven; dat de doop plaats dient te vinden op belijdenis van het geloof in de Heere, Jezus Christus.

… dat het breken van het brood en het drinken van de wijn door de Heere is ingesteld tijdens het laatste avondmaal met de discipelen. Het brood is het teken van het lichaam van Jezus dat door Hem gegeven is. De wijn is het teken van het bloed van Jezus dat vergoten is, dit is het nieuwe verbond. Het avondmaal is een getuigenis van de dood van de Heere, totdat Hij wederkomt. Wij geloven daarom dat het brood en de wijn niet letterlijk veranderen in het vlees en bloed van Christus tijdens de viering van het avondmaal. Een ieder die is wedergeboren en zichzelf heeft beproefd, is vrij om deel te nemen aan het avondmaal.

Christengemeente Bruchem​